Woonfraude

Wanneer is er sprake van woonfraude?

Er is sprake van onrechtmatige bewoning (fraude) wanneer onze woningen zonder toestemming geheel of gedeeltelijk zijn doorverhuurd aan derden. Ook mag een huurder zonder schriftelijke toestemming van Rentree de huurwoning niet aan anderen in gebruik geven. Daarnaast is het niet toegestaan een woning leeg te laten staan.

Voorbeelden van woonfraude:

Illegaal onderverhuren
Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de woningcorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning.

Airbnb is niet toegestaan

Het aanbieden van een woning voor tijdelijk verblijf aan toeristen via Airbnb is erg populair. Verhuur via Airbnb is een vorm van onderverhuur die bij Rentree NIET is toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat verhuur via Airbnb plaatsvindt zal Rentree hier tegen optreden. Dit is een reden om een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst te starten, daarnaast loopt u het risico dat we zowel een boete als de huuropbrengsten opeisen.

Uitkeringsfraude
Soms wordt de woning ook aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid bij een partner verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt.

Hennepteelt
Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren om hennep in de woning te telen. In de praktijk blijkt dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.

Negatieve gevolgen van woonfraude
Wie in Nederland in aanmerking wil komen voor een (sociale) huurwoning, moet zich hiervoor inschrijven. Door middel van het woonruimteverdeelsysteem zijn er regels opgesteld, die ervoor zorgen dat de verdeling van woningen zo eerlijk mogelijk is. En iedereen moet dus op zijn/haar beurt wachten. Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor de mensen die al jaren ingeschreven staan. De wachtlijst voor al die mensen die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten, wordt hierdoor nog langer. Onrechtmatige bewoning staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal “voordringen” in de wachtrij.
Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist afzijdig en stil. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast (bijvoorbeeld stank of wateroverlast) voor omwonenden. Soms is zelfs de veiligheid van omwonenden in het geding: door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij kan er brand ontstaan.

Conclusie: woonfraude is niet acceptabel!
Woonfraude is niet acceptabel. De overheid stimuleert gemeenten en woningcorporaties actief met woonfraude aan de slag te gaan. De overheid stelt: “Woonfraude, in al haar verschijningsvormen, geeft een negatieve impuls aan een goed sociaal leefklimaat in buurten en wijken. Fraudeurs overtreden de wet en de regels voor woonruimteverdeling.” Ook voor Rentree is de aanpak van woonfraude daarom een serieus onderwerp.

Waarom melden?
Rentree draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling. Wij zoeken woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft! Want u wilt toch ook, net als wij, een prettige en veilige woonomgeving?

Wat doen wij met uw melding:

  • Wij nemen iedere melding in behandeling
  • Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan
  • Het gemelde adres wordt door ons onderzocht
  • Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt; wanneer wij meer informatie nodig hebben, nemen wij mogelijk nog contact met u op
  • Wanneer er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, nemen wij maatregelen

Hoe melden?
Vermoedt u op een adres woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Bel ons: T. 0570 678 300 of e-mail ons: info@rentree.nu