Samenstelling Raad van Commissarissen Rentree

Met ingang van 1 mei 2017 is de heer R. Bosveld lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Rentree. Hij volgt de heer L. van der Ree op, die conform het rooster van aftreden, per 1 mei is afgetreden.

Op 16 mei hebben we afscheid genomen van de heer Van der Ree (links op de foto). Hij was als commissaris op voordracht van de huurders, sinds 2010 lid van de RvC.

Medio 2016 zijn we gestart met de werving en selectie van een nieuw lid van de RvC. Het BAR is nauw betrokken geweest bij de selectieprocedure aangezien het een vacature voor een lid op basis van voordracht van de huurders betrof.

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Rentree, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. De RvC adviseert het bestuur en is haar werkgever.

RvC leden worden benoemd voor 4 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 4 jaar.

De RvC van Rentree bestaat per 1 mei 2017 uit:

De heer H.F.A.M. Huijsmans (voorzitter)

De heer T.A. Nieuwenhuijsen

Mevrouw G.J.J. Prins

De heer J.T. Blok

De heer R. Bosveld