Privacy­beleid

Hoe gaat Rentree met gegevens om

Als je een (potentiële) klant van ons bent, dan beschikken wij over je persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). In dit privacy statement lees je welke gegevens wij van je nodig hebben en waarvoor. Dit privacy statement is bedoeld voor diegenen die onze diensten gebruiken als particuliere klant.

Gebruik persoonsgegevens

Door het gebruik van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die je ons geeft:

 • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken
 • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen
 • om aan wettelijke verplichtingen van Rentree te voldoen

Wij gebruiken de volgende gegevens om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om hen de gevraagde dienstverlening te bieden:

 • NAW gegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Wij gebruiken voor het afsluiten en goed uitvoeren van huurovereenkomsten ook:

 • inkomensgegevens
 • betalingsgegevens
 • gegevens die nodig zijn om een (specifieke) huurwoning te kunnen toewijzen, zoals:
  • gegevens uit Woonkeus (het systeem dat wij gebruiken voor het inschrijven van woningzoekenden, het publiceren en toewijzen van woningen)
  • inkomensgegevens
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • omvang en samenstelling huishouden
  • medische gegevens (alleen voor zover dit voor de toewijzing van een woning relevant is)
 • gegevens die ons inzage bieden in afspraken, hieronder vallen onder andere ook persoonsgegevens over betalingsgedrag en huurdersgedrag
 • kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs (of anders in geval van statushouders): wij vragen bij inschrijven een kopie van uw legitimatiebewijs en wij gebruiken een kopie van uw legitimatiebewijs om verantwoording af te leggen voor de jaarlijkse controle op de juistheid van toewijzing

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de woning

Voor het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de woning, is het noodzakelijk dat we je kunnen benaderen om hiertoe afspraken te maken. Vaak worden de werkzaamheden uitgevoerd door vaste partners, te weten Salverda, Wolters en Instain. Hiertoe leveren we deze partners jouw persoonsgegevens: naam, adres en telefoonnummer. Wij verstrekken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Je mag erop vertrouwen dat onze partners deze gegevens niet zullen gebruiken voor direct marketing of andere doeleinden

Nieuwsbrief en klant(tevredenheid)onderzoek

Wij sturen aan geïnteresseerden nieuwsbrieven over nieuwbouwprojecten. Je kan je opgeven voor deze nieuwsbrieven. 

Wij doen regelmatig onderzoek naar klanttevredenheid en woonlasten. Deze onderzoeken worden schriftelijk, telefonisch of online uitgevoerd door een extern bureau. Tijdens een onderzoek kun je er zelf voor kiezen om gegevens achter te laten zodat we later nog eens contact met je op kunnen nemen. Wij houden statistieken bij voor klantonderzoek, maar dit gebeurt geanonimiseerd.

Informatie aan klanten voor betere woonlastenbeheersing

Wij zetten ons in om huurders te helpen hun woonlasten verantwoord te beheersen. Hiervoor gaan wij samenwerkingsverbanden aan met bijvoorbeeld gemeenten en energieleveranciers. Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat zich een kans voordoet om op een duurzamere, slimmere
en/of meer kostenbesparende manier de woonlasten te beheersen (zoals een zonnepanelenproject, goedkope energielevering) zullen wij de betreffende huurders hierover informeren. Dit doen wij alleen voor die adressen waar zich de mogelijkheid voordoet om anders met woonlasten om te gaan.

Als er sprake is van een product dat mogelijk onderhoud of reparatie nodig kan hebben, dragen wij jouw naw-gegevens en telefoonnummer over aan het bedrijf dat deze reparaties en onderhoud uitvoert, zodat zij in staat zijn contact met je op te nemen voor het uitvoeren hiervan.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken, dit elders in ons privacy statement wordt vermeld of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders, dan moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij om je toestemming.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Wij zullen onze benadeelde klanten informeren wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt (zogenoemde datalekken).

Website

Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:

 • ingevulde informatie te onthouden, zodat je tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken
 • informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven
 • vastgelegde voorkeuren te onthouden
 • instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met de gegevens die je eventueel op deze externe websites invult.

Website statistieken

Voor het onderzoek naar website gebruik van onze website gebruiken wij Google Analytics. Wanneer je niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kun je via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een hulpmiddel downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan de website www.rentree.nu  zijn verbonden, tenzij anders vermeld in dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan, als je daar gegevens invult.

Woningzoekenden en huuraanbod

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website www.woonkeus.nl. Op deze website bieden wij het huuraanbod aan, gezamenlijk met andere corporaties. Je gegevens bij Woonkeus worden in de systemen van Rentree toegevoegd als je in aanmerking komt voor een woning.

Inzage en Wijzigen van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat je als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij Rentree of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Verder kun je gebruik maken van:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, dan heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, dan heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op je verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen aan jezelf of een andere organisatie naar keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken, indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Voor vragen over inzage in en/of wijziging van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons via 0570 67 83 00 of per e-mail: info@rentree.nu.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven