Toegan­kelijkheid

De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom evalueren wij regelmatig en richten ons op eeen zo optimaal mogelijke ervaring voor onze bezoekers.

Toegankelijkheidsverklaring

Rentree streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website https://www.rentree.nu te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Rentree is beschikbaar via de volgende link:

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Nalevingsstatus

Rentree verklaart dat de website https://www.rentree.nu gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 21-09-2021 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Rentree.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via hosting@deherenvan.nl.

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website https://www.rentree.nu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rentree dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat;
 4. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt:
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 5. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.3.1 ( = Info en relaties [niveau A] )

  • Dubbele IDs op elementen
  • oorzaak: Technische beperking van gebruikte software in combinatie met responsive uitwerking
  • gevolg: Geen gevolgen voor de bezoeker
  • alternatief: Niet van toepassing
  • maatregel: Aanpassing in opzet ID uitgifte software, in afwachting van update
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: Oktober 2021

 2. 4.1.1 ( = Parsen [niveau A] )

  • Dubbele IDs op elementen
  • oorzaak: Technische beperking van gebruikte software in combinatie met responsive uitwerking
  • gevolg: Geen gevolgen voor de bezoeker
  • alternatief: Niet van toepassing
  • maatregel: Aanpassing in opzet ID uitgifte software, in afwachting van update
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: Oktober 2021

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven